Inschrijven

Inschrijven 

Aanmelden kan via de website. Je kunt zelf kiezen voor een tandarts of de keuze aan de praktijk overlaten. We vragen je de behandelgegevens en foto’s bij je vorige tandarts op te vragen en die voor je eerste bezoek aan ons te (laten) mailen. Je kunt ook gebruik maken van onze overstapservice: als je ons schriftelijke toestemming geeft, kunnen wij je dossier bij de vorige tandarts opvragen.

BSN

Wij zijn als zorgverlener verplicht om de identiteit van iedere cliënt te controleren en diens burgerservicenummer (BSN) vast te leggen in onze administratie. Daarom vragen we bij je eerste bezoek een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Intake

De eerste afspraak, de intake, duurt ca. 30 minuten. Vooraf word je gevraagd een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Tijdens het eerste bezoek worden je medische anamnese, wensen, vragen en klachten besproken. De tandarts voert een controle uit en inventariseert hoe gezond en sterk je gebit en tandvlees zijn. Op indicatie kunnen röntgenfoto’s gemaakt worden. In een aantal gevallen wordt een lichtfoto van je mond en gezicht gemaakt. 

Cliëntendossier 

Om continue en kwalitatief goede tandheelkundige zorg te leveren, moeten we een dossier voor je aanleggen. Dit cliëntendossier bevat je persoonlijke gegevens, relevante medische gegevens en aantekeningen over de uitgevoerde en uit te voeren onderzoeken en behandelingen. Tandheelkunst maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier conform de (herziene) KNMT Richtlijn cliëntendossier en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Alleen bevoegde medewerkers mogen de gegevens inzien. Anonieme gegevens kunnen gebruikt worden in het kader van kwaliteitsverbetering. Niet anonieme gegevens worden nooit zonder je toestemming gebruikt. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene.